Дефиниција: Настан е можен резултат од некој експеримент.

  • Други зборови за "настан" се: исход, резултат.

Дефиниција: Елементарен настан е настан кој неможе да се "подели" односно не содржува "помали" настани. Често пати за елементарен настан велиме исход.

Примери:

  • Настанот 'се добива еден при фрлање на зар' се означува со '1' или {1}.
    • Можеме да пишеме \omega_1=\{1\} , a јасно е дека \omega_1 е елементарен настан од експериментот "фрлање на зар".
  • Во таа смисла, сите елементарни настани од 'фрлање на зар' се: \omega_1=\{1\} , \omega_2=\{2\} , \omega_3=\{3\} , \omega_4=\{4\} , \omega_5=\{5\} , \omega_6=\{6\} .
  • Настанoт 'се добива парен број при фрлање на зар' или A={2,4,6} не е елементарен настан бидејќи А=\omega_2 \cup \omega_4 \cup \omega_6 .

 

 

Настан е можен резултат.

На пример, при фрлање на (фер, обичен) зар

1. Настанот {3} е настан со веројатност \frac{1}{6}=0,17 , односно p({1})=0,17
2. {7} не е настан бидејќи не е можен резултат. Понекогаш велиме дека ова е "неможен настан" при фрлање на зар, односно веројатноста на 7

 

*Настан при експериментот "фрлање на зар и фрлање на денар" е: '4-П', односно случајот кога се добива '4-ка' на зарот и 'петка' на денарот. Во овој експеримент има 12 можни настани.

 


Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika