Дефиниција: Научно означување е краток запис на многу мали и многу големи броеви. Бројот е запишан на научен начин ако тој е претставен како производ на децимален број меѓу 1 и 10 со соодветен степен на 10.

Пример: Напиши го бројот 135 со научно означување.
    Oдговор: 135=1,35 \times 100=1,35 \times 10^2 . (други примери)

Регулативи:

Крајниот резултат треба да е:

\underbrace {\,\, 1,35 \,\,}_{{\rm{ број\,поголем\, или\, еднаков\, на\, 1\, и\, помал\, од\, 10\,}}} \,\, \underbrace {\,\, \times \,\,}_{{\rm{ знакот\,\times }}} \,\, \underbrace {\,\, 10^2 \,\,}_{{\rm{ 10\, на\, целоброен\, степен\,}}}

Долкоку е бројот негативен, знакот се стави напред: - 135 = - 1,35 \times 10^2

Научно означување и дигитрон

На дигитрон нема начин да се напише 1,08 \times 10^{-4} туку така.

Тој проблем е решен на научен дигитрон со експоненционално означување користејќи ја буквата "E", односно 1,08 \times 10^{-4} =1.08\,E\,-04 . Внесувањето на овој број на дигитрон се прави со помош на Exp дирката.
Имено, за да го внесеме бројот 1,08 \times 10^{-4} во нашиот дигитрон, диркаме  1 . 0 8 Еxp 4 \pm и се гледа 1.08E-04

Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika