Опис: Отсечка е дел од права помеѓу две посебни точки на правата. Отсечка секогаш ги содржува сите точки помеѓу крајните точки, а може, но не мора да ги содржи едната или двете крајни точки.

  • За посебни (дистинктни) точки А и В, постои една единствена отсечка со крајни точки А и B и истата се означува со \overline{AB} .
  • Отсечка е еднодимензионален објект, т.е. има 0 ширина и 0 висина.
  • Отсечка има краеви така да има одредена должина која е растојанието помеѓу крајните точки.

Дефиниција: Нека А и В се две посебни точки. Отсечката \overline{AB} е множеството на сите точки   C=A(1-t)+Bt  каде што  t \in [0,1]  .

Интерактивност Упатство за интерактивноста

  1. Кликни и влечи ги крајните точки по желба.
  2. Кликни и влечи го лизгачот t за да се премести точката C=(1-t)A+tB

 

Види: Википедија: Отсечка (геометрија)

 


Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika