Дефиниција: Паралелограм е четириаголник во кој спротивните страни се паралелни. Види и Паралелограм-википедија

Интерактивност 1: Паралелограм    Упатсво за интерактивноста

Кликни и влечи ги лизгачите за да се менува големината, точката B за преместување, a А за ротирање.

This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.
Oсновни формули за паралелограм со страни a и b и висина h: периметарот е: L=2(a+b) , а плоштина е: P=ah .

Примери за периметар и плоштина на паралелограм

Провери ги следните примери преку погорниот интерактивен приказ.
Забележи дека не влијае должината на страната b врз плоштината, a не влијае висината h врз периметарот.

a h b Периметар: L=2(a+b) Плоштина: P=ah
7 \,cm 3 \,cm 4 \,cm 2(7 \,cm+4 \,cm)= 22\,cm 7 \, cm \cdot 3 \,cm=21 \,cm^2
2,5 \, m 4 \,m 7 \,cm 2(2,5 \,m+7 \,m) =19 \,m 2,5 \,m \cdot 4 \,m=10 \,m^2
0,07 \,m 60 \,mm 8 \,cm 2(7 \,cm+8 \,cm) =30 \,cm 7 \,cm \cdot 6 \,cm=42 \,cm^2
0,07 \,m 60 \,mm 8 \,cm 2(0,07 \,m+0,08 \,m) =3,0 \times 10^{-1} \,m 0,07 \,m \cdot 0,06 \,m=4,2 \times 10^{-3} \,m^2

Интерактивност 2: Конструирај паралелограм

1. Погледни го паралелограмот во горниот прозорец..

2. Сега коструирај паралелограм со истите особини. Ако ти треба помош во чекорите, кликни тука за да се отвори нов прозорец со упаство?.

Провери дали твојата конструкција е стабилна, т.е. дали работат лизгачите и дали секогаш се добива паралелограм!
This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.
Еквивалентни дефиниии:
  • Четириаголник е паралелограм ако спротивните страни се складни (со иста должина).
  • Четириаголник е паралелограм ако еден пар спротивни страни се складни и паралелни.
  • Четириаголник е паралелограм ако спротивните агли се складни (со иста големина).
  • Четириаголник е паралелограм ако дијагоналите се преполовуваат.

Теореми

  • Паралелограм е потполно определен со должини на две соседни страни и агол помеѓу нив.
  • Дијагоналите на паралелограм се преполовуваат.

Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika