RecnikT.Polinom Историја

Скри ги малите уредувања - Прикажи ги измените во кодата - Откажи

06.06.2010 07:39 од LFS -
Избришени се редовите 146-163:
23.03.2010 09:49 од Dujovski Mitko - Коментар ставен
Изменети се редовите 151-152 од:
до
Изменети се редовите 154-155 од:

одлично

до

Nasno, Nedvosmisleno izlozeno.
B R A V O ...

Додеадени се редовите 157-161:
Додаден е редот 163:
24.12.2008 08:43 од најдов никола - Коментар ставен
Додеадени се редовите 150-154:
Додаден е редот 156:
23.01.2008 11:56 од LFS -
Изменет е редот 137 од:
до
23.01.2008 10:29 од LFS -
Изменет е редот 3 од:
до
23.01.2008 10:28 од LFS -
Изменети се редовите 140-142 од:
до
18.01.2008 09:17 од LFS -
Изменет е редот 14 од:

[table border=1 cellpadding=5]

до

[table width=600 border=1 cellpadding=5 bgcolor=#eeeeee]

Изменет е редот 32 од:

[row class="c11 pra"]

до

[row class="c11 pra" bgcolor=#eeeeee]

Изменет е редот 76 од:

[row class="c11 pra"]

до

[row class="c11 pra" bgcolor=#eeeeee]

Изменет е редот 121 од:

[row]

до

[row bgcolor=#eeeeee]

18.01.2008 09:10 од LFS -
Изменет е редот 3 од:
до
18.01.2008 09:09 од LFS -
Изменет е редот 71 од:
до
Изменет е редот 111 од:
до
18.01.2008 09:08 од LFS -
Изменети се редовите 23-24 од:

Регулативи

 • Степенот на полиномот е најголемиот степен од поединичните мономи.
до

Регулативи

 • Степенот на полиномот е најголемиот степен од поединичните мономи.
Изменети се редовите 67-68 од:

Полином во една променлива е: \bbox[border:2px green dotted,2pt]{p(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\,...\,a_nx^n}
      каде што коефициентите a_0,\,a_1,\,a_2,\,...\,,a_n се реални броеви.

до
 • Полином во една променлива е: \bbox[border:2px green dotted,2pt]{p(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\,...\,a_nx^n}

         каде што коефициентите a_0,\,a_1,\,a_2,\,...\,,a_n се реални броеви.

Изменети се редовите 70-72 од:
до
Изменет е редот 110 од:
до
Додаден е редот 112:
Изменети се редовите 129-130 од:

   други примери

до
Изменети се редовите 131-133 од:

Регулативи:

 • Графикот на секој полином има пресек со у-оската во точката (0,а_0) .
 • Полиноми се помеѓу 'најубавите' функции во математика!
до
 • Графикот на секој полином има пресек со у-оската во точката (0,а_0) .
 • Полиноми се помеѓу 'најубавите' функции во математика!
18.01.2008 09:02 од LFS -
Изменети се редовите 12-14 од:

[table border=1 width=80% cellpadding=5]

до
Додаден е редот 21:
Изменети се редовите 23-24 од:

Степенот на полиномот е најголемиот степен од поединичните мономи.

до

Регулативи

 • Степенот на полиномот е најголемиот степен од поединичните мономи.
Изменети се редовите 26-28 од:
до
Додаден е редот 65:
18.01.2008 08:58 од LFS -
Изменет е редот 3 од:
до
Избришени се редовите 7-8:
Додеадени се редовите 9-10:

Дефиниција: Збир на конечен број мономи се вика полином или алгебарски израз.

Изменети се редовите 125-126 од:

до

Изменети се редовите 136-138 од:
до
Изменет е редот 138 од:
до
Изменет е редот 143 од:
до
Изменет е редот 149 од:

<script type="text/javascript" src="http://s29.sitemeter.com/js/counter.js?site=s29ti-tfb">

до

<script type="text/javascript" src="http://s34.sitemeter.com/js/counter.js?site=s34emathwiki">

Изменети се редовите 152-153 од:

<a href="http://s29.sitemeter.com/stats.asp?site=s29ti-tfb" target="_top">
<img src="http://s29.sitemeter.com/meter.asp?site=s29ti-tfb" alt="Site Meter" border="0"/></a>

до

<a href="http://s34.sitemeter.com/stats.asp?site=s34emathwiki" target="_top">
<img src="http://s34.sitemeter.com/meter.asp?site=s34emathwiki" alt="Site Meter" border="0"/></a>

Избришен е редот 154:
15.01.2008 00:17 од LFS -
Изменет е редот 128 од:
 • Моном
до
15.01.2008 00:17 од LFS -
Изменети се редовите 9-10 од:

Дефиниција: Збир на конечен број мономи се вика полином или алгебарски израз.

до

Дефиниција: Збир на конечен број мономи се вика полином или алгебарски израз.

Изменет е редот 19 од:
до
Изменет е редот 21 од:
до
Изменет е редот 59 од:
до
Изменет е редот 62 од:
до
Изменет е редот 101 од:
до
Изменет е редот 119 од:
до
Изменет е редот 121 од:
до
Изменет е редот 125 од:
до
Изменет е редот 147 од:
до
15.01.2008 00:14 од LFS -
Избришени се редовите 136-137:

Додеадени се редовите 138-159:
16.12.2007 11:31 од LFS -
Изменет е редот 9 од:

Дефиниција: Збир на конечен број мономи се вика полином или алгебарски израз.

до

Дефиниција: Збир на конечен број мономи се вика полином или алгебарски израз.

Изменет е редот 15 од:

   [c width=25%] 4

до

[c width=25%] 4

Изменети се редовите 20-21 од:

Степенот на полиномот е најголемиот степен од поединичните мономи.

до
Изменет е редот 26 од:

[row class="c11"]

до

[row class="c11 pra"]

Изменети се редовите 57-58 од:

Полином во една променлива е: \bbox[border:2px green dotted,2pt]{p(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\,...\,a_nx^n}

до
Изменети се редовите 63-64 од:
до
Додеадени се редовите 67-71:

[row class="c11 pra"]
[ width=30%]Пример
[c width=20%]Променлива
[c width=20%]Степен на полиномот
[c width=30%]Коефициентите

Изменети се редовите 73-82 од:

[c width=20%] p(x)=3x+2
[c width=20%] f(x)=4
[c width=20%] p(x)=\pi x^7-\frac{x}{3}
[c width=20%] q(x)=ax^4+bx^2+c (a, b и с реални броеви)
[c width=20%] p(y)=y^2-0,5y+17
[tableend]

 

 

Следните не се полиноми во една променлива:
[table border=1 width=80% cellpadding=5]

до

[] p(x)=3x+2
[c] x
[c]1
[c]3, 2

Изменети се редовите 78-81 од:

[c width=25%] p(x,y)=3x+y
[c width=25%] f(x)=\frac{3}{x}
[c width=25%] q(x)=\sqrt{x+1}
[c width=25%] p(y)= 3iy^2

до

[ ] f(x)=4
[c] x
[c]0
[c]4

Изменети се редовите 83-86 од:

[c width=25%]Има две променливи!
[c width=25%]Променливата е во именител!
[c width=25%]Степените мора да се позитивни цели броеви (или нула).
[c width=25%]Коефициентот е комплексен број.

до

[ ] p(t)=\pi t^7-\frac{t}{3}
[c] t
[c]7
[c] \pi ,\,0,\,0,\,0,\,0,\,0,\,\frac{1}{3},\, 0
[row]
[ ] q(x)=ax^4+bx^2+c
(a, b и с реални броеви)
[c] x
[c]4
[c] a ,\,0,\,b,\,0,\,c
[row]
[ ] p(y)=0,5y-y^2+17
[c] y
[c]3
[c] -1 ,\, 0,5,\, 17

Изменети се редовите 99-103 од:
до
Изменети се редовите 123-126 од:
 • Графикот на секоја квадратна функција е таканаречена парабола.
 • Пресекот на параболата со y -оската е единствената точка (0,с).
 • Пресеците на параболата со x -оската (ако ги има), односно корените се наоѓаат со квадратна формула.
до
 • Графикот на секој полином има пресек со у-оската во точката (0,а_0) .
 • Полиноми се помеѓу 'најубавите' функции во математика!
Изменети се редовите 134-135 од:
до
 • Интерполациони формули
16.12.2007 11:00 од LFS -
Изменет е редот 15 од:

[c width=25%] 4

до

   [c width=25%] 4

Изменети се редовите 56-57 од:

каде што коефициентите a_0,\,a_1,\,a_2,\,...\,,a_n се реални броеви.

до

      каде што коефициентите a_0,\,a_1,\,a_2,\,...\,,a_n се реални броеви.

Изменети се редовите 65-66 од:

[c width=20%] q(x)=ax^4+bx^2+c
a, b и с реални броеви

до

[c width=20%] q(x)=ax^4+bx^2+c (a, b и с реални броеви)

16.12.2007 10:59 од LFS -
Додеадени се редовите 1-106: