Опис: Полуправа се опишува како дел од права кој започнува во една точка од правата и продолжува непрекинато по правата во еден смер.

  • За посебни (дистинктни) точки А и В, постои една единствена полуправа со почетна точка А, која поминува низ B (па потоа продолжува во тој смер безкрајно). Истата се означува со   \overrightarrow{AB}  .
  • Полуправа е еднодимензионален објект, т.е. има 0 ширина и 0 висина.  
  • Полуправа има само една крајна точка, така да нема одредена должина, односно има бескрајна должина.

 

Дефиниција: Нека А и В се две посебни точки. Полуправа   \overrightarrow{AB}   е множеството на сите точки   C=A(1-t)+Bt   каде што   t \in [0,\infty)  .

 

Забелешки: Најчесто се користи поимот полуправа во следниве објаснувања.

  • Секоја точка А на една права ја дели правата во две полуправи (лево и десно).
  • Нека А и В се посебни точки. Пресекот на полуправите   \overrightarrow{AB}  и   \overrightarrow{BA}   е отсечка   \overline{AB}  .
  • Две посебни полуправи   \overrightarrow{AB}  и   \overrightarrow{AC}   со истата почетна точка определуваат агол.
  • Бројна оска е (едниствената) права во 1-димензионален простор, а секоја полуправа на неа е решение на линеарна неравенка? во една непозната. (Например, неравенката x>3 геометриски се претставува со отворената полуправа почувајќи во х=3 и продолжувајќи бескрајно надесно.

Интерактивност Упатство за интерактивноста

  1. Кликни и влечи ги точките А и В по желба.
  2. Кликни и влечи го лизгачот t за да се премести точката C=(1-t)A+tB по полуправата.

 

Види: Википедија MK Полуправа

 


Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika