Дефиниција: Права е множеството на сите точки (х,у) кои ги задоволува равенката: Ах+Ву=С каде што А,В и С се реални броеви, А,В≠0.

Стандарден облик на права е: Ах+Ву=С

Наклон-пресек (експлцитен) облик на права е: \color{red}{y=ax+b}    каде што    \color{blue}{ a \ne 0} .

Регулативи:
  • Aко коефициентот A =0 правата е хоризонтална. Ако B =0 правата е вертикална!
  • Равенката на права во стандарден облик не е уникатна! Множи ја со било кој број и ја добиеш истата права.

Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika