Дефиниција: Правоаголен триаголник е триаголник што има еден прав агол.

Страната спроти правиот агол се вика хипотенуза, а другите две страни - катети.
Регулатива: За правоаголниот триаголник важи Питагоровата теорема според која \color{red}{a^2} + \color{#009999}{b^2} = \color{#990099}{c^2}
каде c претставува хипотенузата, додека a и b се катетите на правоаголниот триаголник и обратно!
Интерактивност 1: Правоаголни триаголници и Питагорова теорема Упаство за интерактивноста
Упаство: Во интерактивноста, внеси должина на две страни на правоаголен триаголник, а внеси "?" за третиот.
кликни на Пресметај да се пресмета третата страна според Питагорова теорема
Основа:
Висина:
Хипотенуза:
Ве молам причекајте. Во зависност од прелистувачот потребни се 5-45 секунди за лодирање.
Обратно
  • Дали триаголник постои со страни 13cm, 5cm и 12cm и ако постои дали е правоаголен триаголник?
  • Дали триаголник постои со страни 14m, 20m и 7m и ако постои дали е правоаголен триаголник?

Користи го програмчето за неравенство на триаголник да се утврди дека и едниот и другиот триаголник постои.

  • Одговор за 13cm, 5cm и 12cm. Најголемата страна има должина 13cm, па ако е правоаголен триаголник, таа е хипотенузата.
Прашањето е дали важи Питагорова теорема, т.е. дали 5^2+12^2=13^2 ? Одговорот е да!. Значи триаголникот постои и е правоаголен триаголник.
  • Одговор за 14m, 20m и 7m. Најголемата страна има должина 20m, па ако е правоаголен триаголник, таа е хипотенузата.
Прашањето е дали важи Питагорова теорема, т.е. дали 7^2+14^2=20^2 ? Одговорот е не! Значи триаголникот постои, но не е правоаголен триаголник.
Формули за периметар и плоштина на правоаголен триаголник

Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika