Дефиниција: Процент е стоти дел и се означува со симболот %.

Примери: Запиши ги дадените проценти како децимален број и како дропка.

Процент Значење Децимал Дропка
50% 50 \cdot {1 \over {100}} 0,5 {1 \over {12}}
100% 100 \cdot {1 \over {100}} 1 1
20% 20 \cdot {1 \over {100}} 0,2 {1 \over {5}}
6% 6 \cdot {1 \over {100}} 0,06 {3 \over {50}}
60% 60 \cdot {1 \over {100}} 0,6 {3 \over {10}}
120% 120 \cdot {1 \over {100}} 1,2 {6 \over {5}}
4000% 4000 \cdot {1 \over {100}} 400000 400000
0,1% 0,1 \cdot {1 \over {100}} 0,001 {1 \over {1000}}

Поврзани теми:

  • Попусти
  • Камати

 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika