Дефиниција: Еден природен број p е прост број ако единствените делители на p се бројот 1 и самиот број p .

Регулативи:
  • Бројот 2 е едниствениот парен прост број.
  • Броевите 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ... се прости броеви.
  • Секој број може да се напиши како производ на прости броеви.
Вакво разложување се вика: Разложување на прости множители. Пример

Пример: Бројот p=90 . Бројот p=90=2 \cdot 3^2 \cdot 5 разложан на прости множители.

Други примери за разложување на прости множители

p Разложивање на

прости множители

3 3 е прост број
6 6=2 \cdot 3
15 15=3 \cdot 5
42 42=2 \cdot 3 \cdot 7
18 18=2 \cdot 3^2
132 132=2^2 \cdot 3 \cdot 11
13 13 е прост број
64 64=2^6
Како се разложуваат броеви на прости множители?
Ги разложуваме броеви на своите прости множители, користејќи го дрвото на разложување.

на скоро АВО!


Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika