Дефиниција: Рационален алгебарски израз e дропка од полиноми, односно дробно-алгебарски изрази.

Регулатива:

  • Целорационални изрази
Ако полиномот во именителот има е константа, т.е. е со степен 0, тогаш рационалниот алгебарски израз се вика целорационален израз (цел рационален израз), а истиот може да се напише и како обичен полином (делејќи ги сите членови со константата).
  • Дробнорационални изрази
Ако полиномот во именителот има променлива, т.е. е со степен > 1, тогаш рационалниот алгебарски израз се вика дробнорационален израз (дробен рационален израз, алгебарска дропка,...)
Примери за рационални алгебарски изрази
Пример Степен на

бројтелот

Степен на

именителот

Тип
\frac{2x^2-1}{x+1} 2 1 дробно
\frac{3ab^2-a+2b}{2} 3 0 цело
2+xy-3xy^2z 4 0 цело
\frac{x(7x^2y-3y+2xz}{y^2z} 4 3 дробно
\frac{7x^5-4x^3+2x^2-1}{x^2+3} 5 2 дробно
\frac{1}{x} 0 1 дробно
\frac{x+y}{-2} 1 0 цело
\frac{3x^2-7xy+y^2}{y(1-x)} 2 2 дробно

Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika


Последнa изменa на страната на {RecnikT.RаcionalenAlgebarskiIzraz$LastModified}