Дефиниција: Агли се мерат во степени ^\circ или радијани (нема ознака).

Регулативи:

  • 180^\circ = \pi \approx 3,14
  • 1 \approx 57^\circ

Интерактивност: Поврзување на кружници, степени и радијани Упаство

Use the sliders to:

  • r: Change the radius
  • α: Unroll only an arc of the circle by changing the number of degrees to unroll
  • t: Manually control the unroll.

Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika