Дефиниција: Рамнина е површина која ги содржува сите прави линии кои поврзуваат било кои две точки на неа.
        

Се работи на страната - има АВО со решени задачи со визуелизација тука!

Интерактивност 1: Рамина    Упатсво за интерактивноста

Активирај ја алатката Attach:rotate3d.jpg Δ па кликни и влечи во графичкиот приказ.

Сеуште неможе Геогебра 5 онлајн

Регулативи

Нека Ax+By+Cz=D е равенка на рамнина.

  • Тогаш насочниот вектор \vec{n} = <A, B, C> е нормална на рамнината.
  • Тогаш рамнината ги има следните пресечни точки со оските: (A/D,0,0), (0,B/D,0) и (0,0,C/D).

Нека е T(x_0,y_0,z_0) точка низ која поминува една рамнина и нека е \vec{n}_R =<A,B,C> вектор нормална на рамнината.

  • Тогаш (една) равенка на рамнината е: A(x-x0)+B(y-y0)+C(z-z0)=0 .


  За секој реален број λ:

  • Рамнината: λAx+λBy+λCz=λ•D е истата рамнина
  • Ако Е≠λ•D, рамнината λAx+λBy+λCz=Е е паралелна рамнина на растојанието: δ=|E/λ-D|/ \sqrt{\color{darkred}{A^2}+\color{darkgreen}{B^2}+\color{blue}{C^2}} .

Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika