Дефиниција: Ромб е паралелограм со 4 складни страни (еднакви долги).

Интерактивност 1 - Ромб    Упатсво за интерактивноста

Кликни и влечи ги лизгачите за да се менува големината, точката B за преместување, a А за ротирање.

This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.
Oсновни формули за ромб со страна a и висина h: периметарот е: L=4a , а плоштина е: A=ah .

Примери за периметар и плоштина на ромб

Провери ги следните примери преку погорниот интерактивен приказ.
a h Периметар: L=4a Плоштина: A=ah
3 \,cm 4 \,cm 4\cdot 3 = 12\,cm 3 \, cm \cdot 4 \,cm=12 \,cm^2
2,5 \, m 4 \,m 4 \cdot 2,5 \,m=10 \,m 2,5 \,m \cdot 4 \,m=10 \,m^2
0,07 \,m 60 \,mm 4 \cdot 7 \,cm =28 \,cm 7 \,cm \cdot 6 \,cm=42 \,cm^2
0,07 \,m 60 \,mm 4 \cdot 0,07 \,m =2,8 \times 10^{-1} \,m 0,07 \,m \cdot 0,06 \,m=4,2 \times 10^{-3} \,m^2

Интерактивност 2: Конструирај ромб

1. Погледни го ромбот во горниот прозорец..

2. Сега коструирај ромб со истите особини. Ако ти треба помош во чекорите, кликни тука за да се отвори нов прозорец со упаство.

Провери дали твојата конструкција е стабилна, т.е. дали работат лизгачите и дали секогаш се добива ромб!
This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.
Еквивалентни дефиниици:
  • Ромб е ...

Теореми

  • Ромб е потполно определен со страна a и висина h \,\,(следува \text{sin} \alpha = \frac{h}{a} ).
  • Ромб е потполно определен со страна a и агол \alpha \,\, (следува h=a \, \text{sin} \alpha) ).
  • Дијагоналите на ромб се преполовуваат (следува од тоа што ромб е паралелограм).

Дијагоналите на ромб се сечат под прав агол - Интерактивен приказ


Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika