Дефиниција 1: Две геометриски фигури се складни или еквивалентни ако го имаат истиот образ и големината.

Тоа значи дека можеш да ја отсечeш втората фигура со ножици, a кога ќе го ставeш врз првата точно се преклопуваат (имаш право и да ја свртиш хартијата на опако).

Знакот за складност е \cong .

На пример, {\triangle \text{ABC}}\, \cong \,\triangle \text{DEF} се чита "триаголниците АВС и DEF се складни".  

Интерактивност 1: Складни триаголници   Упаство за интерактивноста

Кликни и влечи ги лизгачите за да се менува големината. Кликни и влечи го зум лизгач по потреба.

Кликни и влечи ги плавите точки за поместување и ротирање се додека триаголниците T1 и T2 се совпаѓаат.
This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.

Знакот \cong како \sim плус =     (сличност плус еднаквост).

Математички, две геометриски фигури се складни ако со некоја комбинација на транслација (поместување), ротација, и/или рефлекција фигурите точно се преклопуваат.  (Погоре, 'исекувањето' е транслација и ротација, а 'хартијата на опако' е рефлекција :-) .)


Следува:

  • Две страни \overline{AB} и \overline{CD} на истата или различни геометриски фигури се складни ако се еднакви долги, т.е. ако |\overline{AB}| = |\overline{CD}| .
  • Две aгли <ABC и <DEF на истата или различни геометриски фигури се складни ако се еднакви големи (за складност НЕ е битно смерот на аголот, т.е. <ABC \cong <CBA ).

Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika