Дефиниција 1: Две геометриски фигури се слични ако го имаат истиот образ, но (можеби) различна големина. Види и Википедија:Сличност.

Знакот за сличност е \sim .

На пример, {\triangle \text{ABC}}\, \sim \,\triangle \text{DEF} се чита "триаголниците АВС и DEF се слични".  

Интерактивност 1: Слчни триаголници   Упаство за интерактивноста

Кликни и влечи го лизгачот фактор за промена на факторот на хомотетијата (сличноста).
Кликни и влечи ги портокалевите точки за промена на основниот триаголник.
Кликни и влечи го црната точка Т за промена на позицијата на сличниот триаголник.

Математички, две геометриски фигури се слични ако со некоја хомотетија (скалирање, растегнување), фигурите се складни, т.е. со комбинација на хомотетија, транслација (поместување), ротација, рефлекција фигурите точно се преклопуваат.


  • Два триаголници се слични ако односот на должините на соодветните три страни е ист, т.е. {\triangle \text{ABC}}\, \sim \,\triangle \text{DEF} ако постои број p таков што p=\frac{|\overline{AB}|}{|\overline{DE}|} =\frac{|\overline{BC}|}{|\overline{EF}|}=\frac{|\overline{CA}|}{|\overline{FD}|} .
  • Два триаголници се слични ако соодветните агли им се исти (складни).

 


Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika