Талесова теорема: Ако A, В и С се точки на кружница и АС е дијаметар на кружницата, тогаш ∠АВС е прав агол.

Геометриска интерпретација:

Готова анимација

Кликни и влечи го лизгачот.

Интерактив доказ
Други примери

 


Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika