Дефиниција: Teжиште е гравитационен центар или центроид (анг. centroid) на една геометриска фигура.

Примери:

Тежиштето на триаголник е заедничката пресечна точка на медијаните на триаголникот.

Интерактивноста: Кликни и влечкај било кој од темињата на триаголникот.

This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.

Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika