Дефиниција 1: Нека е даден вектор \vec a и геометриска фигура М во рамнина. Нова геометриска фигура М_1 е транслација или паралелно поместување на М за вектор \vec a ако на секоја точка P М одговара точка P_1 М_1 таква што векторот \overrightarrow {MM_1} = \vec a .

Пример: во долниот приказ триаголникот DEF е транслација на триаголникот АВС за векторот \vec a .  

Интерактивност 1а: Транслација

Интерактивност 1б: Транслација   Упаство за интерактивноста

Кликни и влечи ги плавите точки за да се менува триаголникот.

Кликни и влечи ја плавата точка на крајот на векторот \vec a за да се менува истиот.
Селектирај ги кутиите по желба за да се види транслацијата.
This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.

Регулатива: Ако М_1 е транслација на М за вектор \vec a , тогаш М и М_1 се складни, oдноснот М \cong М_1 . Од тоа следува дека М и М_1 ги имаат истите геометриски својства како што се периметар, плоштина, и т.н.

Дефиниција 2: Нека Т=(x,y) e подреден пар броеви. Еден многуаголник N е транслација на друг многуаголник M за Т ако M и N ги имаат ист број на темиња и ако на координатите на секој теме од N се добиваат со додавање на Т на соодветно теме на М.

Пример: Нека Т=(12,-2) и нека М е четириаголник со темиња: (-4,4), (3,4), (1,11) и (-4,7).
    Тогаш, N е четириаголник со темиња: (-4+12,4-2)=(8,2), (3+12,4-2)=(15,2), (1+12,11-2)=(13,9) и (-4+12,7-2)=(8,5).

Интерактивност 2: Транслација   Упаство за интерактивноста

Кликни и влечи ги плавите точки за да се менува четириаголникот.

Кликни врз текстот Т и влечи го глушецот горе/долу и лево/десно за да се менува транслацијата.
Пробај сам да ги одредуваш координатите на темињата на транслацијата.
Селектирај ја кутијата за да се види транслацијата и координатите на темињата.
Доколку треба зумирање, прави десен-клик во празно место на интерактивноста, па селектирај зумирање.
This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.

Регулатива: Нека Т=(x,y) . Дефинираме \vec a да е радиус векторот \overrightarrow{0Т} , односно \vec a =\{ x,y \} . Тогаш   М_1 е транслација на М за вектор \vec a ако М_1=М+\{ x,y \} .


Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika