Дефиниција: Рамнокрак трапез е трапез во кој непаралелните страни се складни (со истата должина).

Интерактивност 1: Рамнокрак трапез    Упатсво за интерактивноста

Кликни и влечи ги лизгачите за да се менува големината, точката B за преместување, a А за ротирање.

This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.
Oсновнa формулa за рамнокрак трапез со основа a , горна страна b и висина h е:
  • плоштина: A=\,\frac{a+b}{2} \, h (исто како за секој трапез)
  • c=\sqrt{ \left( \frac{a-b}{2} \right)^2+h^2} должина на непаралелните страни c (преку питагорова) , a
  • периметар: L=a+b+2c

Примери за плоштина и периметар на рамнокрак трапез.

Провери ги следните примери преку погорниот интерактивен приказ.

Димензии на трапез: Плоштина Страна Периметар
a b h A=\frac{a+b}{2} \, h c=\sqrt{ \left( \frac{a-b}{2} \right)^2+h^2} L=a+b+2c
10 \,cm 4 \,cm 2 \,cm \frac{10+4}{2} \,cm \cdot 3 \,cm=14 \,cm^2 c=\sqrt{ \left( \frac{10-4}{2} \right)^2+2^2} \,= 3,6 \,cm L=21,2 \,cm
8 \,mm 5 \,mm 2 \,mm \frac{8+5}{2} \,mm \cdot 2 \,mm=13 \,mm^2 c=\sqrt{ \left( \frac{8-5}{2} \right)^2+2^2} \,= 2,5 \,mm L= 18 \,mm
0,09 \,m 8 \,cm 30 \,mm \frac{9+8}{2} \,cm \cdot 3 \,cm=25,5 \,cm^2 c=\sqrt{ \left( \frac{9-8}{2} \right)^2+3^2} \,= 3 \,cm L= 23,1 \,cm

Интерактивност 2: Конструирај рамнокрак трапез

1. Погледни го рамнокрак трапезот во горниот прозорец..

2. Сега коструирај рамнокрак трапез со истите особини. Ако ти треба помош во чекорите, кликни тука за да се отвори нов прозорец со упаство?.

Провери дали твојата конструкција е стабилна, т.е. дали работат лизгачите и дали секогаш се добива трапез!
This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.
Регулативи

Дијагоналите на рамнокрак трапез се складни (со истата должина).

Кликни и влечи ги точките А или B.

This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.

Забележи ја разликата помеѓу овие и регулативите на обични трапези!

  • Рамнокрак трапез е потполно определен со должина на основата, горната страна и висината.
  • Рамнокрак трапез е потполно определен со должина на основата, горната страна и страната.

Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika