Дефиниција: Пресекот со х-оската или x-пресек на една функција е точката во која функцијата врви низ или ја допира х-оската.

Регулативи:

  • x-пресек се викаат корен.
  • x-оската е и правата y=0. Така да заменувајќи y=0 во функцијата и решејќи за x ги дава x-пресеците.

Пример: Најди ги корените на Квадратна функција f(x)= x^2-x-2 .

Заменуваме y=0 во функцијата 0= x^2-x-2

За да се реши оваа равенка, ја користиме Квадратна формула.
Решенијата (корените) се: x_1=2    и    x_2=-1

Значи, оваа функција ја пресекува х-оската во двете точки: (2,0) и (-1,0).

  

 


Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika