RecnikT.X-presek Историја

Скри ги малите уредувања - Прикажи ги измените во кодата - Откажи

06.06.2010 06:56 од LFS -
Избришени се редовите 42-46:
14.03.2008 10:05 од LFS -
Изменет е редот 1 од:
до
14.03.2008 04:44 од LFS -
Изменет е редот 1 од:
до
14.03.2008 04:38 од LFS -
Изменет е редот 2 од:
до
Изменет е редот 50 од:
до
14.03.2008 02:15 од LFS -
Изменет е редот 1 од:
до
Изменет е редот 27 од:

до

Изменети се редовите 35-39 од:
до
14.03.2008 02:13 од LFS -
Додеадени се редовите 1-62: