Дефиниција: Пресекот со y-оската или y-пресек на една функција е точката во која функцијата врви низ или ја допира y-оската.

Регулативи:

  • у-оската е и правата x=0. Така да заменувајќи х=0 во функцијата и решејќи за у ги дава у-пресеците.
  • Според дефиницијата на функција, таа смее да има само една у-вредност за секој х-вредност (еднозначност). Ова значи дека функција може да има најповеќе еден у-пресек.

Пример: Најди го у-пресекот на квадратната функција: \color{#009900}{f(x)= x^2+2x-1}

Заменуваме x=0 во функцијата: f(0)=3 \cdot 0^2+2 \cdot 0-1 =-1
Следува у-пресекот е: -1 .
Значи, точката каде што оваа функција ја преминува y-оската е: (0,-1).
  

y=-x+2 y=\frac{1}{x} y=2^x f(x)=\sqrt{x+3}
y-пресек: y=2 y-пресек: нема y-пресек: y=1 y-пресек: y=\sqrt{3}=1.732

Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika